Mɪᴇ̂̀ɴ Tᴀ̂ʏ: Nᴏ̛̣ 20 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ, ᴠᴏ̛̣ ʙɪ̣ ᴅᴏ̣ᴀ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀʏ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ