Pʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴅᴜ̀ɴɢ ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɴɢᴀ̂ᴍ ᴛʜɪ̣ᴛ ᴏ̂́ᴄ ʙᴜ̛ᴏ̛ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʙᴀ́ɴ ʀᴀ ᴄʜᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̣̂ᴍ ᴀ̆ɴ