Aɴ Gɪᴀɴɢ: Bᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ 11 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̆́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ xɪ̉ᴜ ᴀ̆ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ