Mɪᴇ̂̀ɴ Tᴀ̂ʏ: Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ ᴠᴜ̣ đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛɪ̉, ʙᴀ̆́ᴛ 66 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ