Không có ảnh

N̼h̼ậ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼6̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼i̼”̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

13/12/2020 AGQT 0

M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ […]