An Giang: Bắt giữ thanh niên đám cưới và chung sống với t r ẻ e m

Sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 13/10, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴀ̂ᴜ Tʜᴀ̀ɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ Aɴ Gɪᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴏ̣ɴɢ Hᴜ̛̉ᴜ, sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1999, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ́, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴏᴀ̣ɪ Sᴏ̛ɴ, Aɴ Gɪᴀɴɢ đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “Gɪᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ đᴜ̉ 13 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ”.

Tʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 01/2020, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, Hᴜ̛̉ᴜ ᴠᴀ̀ V.T.M.C, sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2006, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tᴀ̂ɴ Hᴜ̛ɴɢ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Tʜᴏ̂́ᴛ Nᴏ̂́ᴛ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 4/2020, V.T.M.C ᴠᴀ̀ Hᴜ̛̃ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴅᴏ Hᴜ̛̉ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ V.T.M.C ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ Hᴜ̛̉ᴜ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ Hᴜ̛̉ᴜ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Tᴀ̂ɴ Pʜᴜ́, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴀ̂ᴜ Tʜᴀ̀ɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ Aɴ Gɪᴀɴɢ, ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 4/2020 đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 7/9/2021, Hᴜ̛̉ᴜ ᴠᴀ̀ V.T.M.C đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴀ̂ᴜ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̛̀ɪ Hᴜ̛̉ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Tᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, Hᴜ̛̉ᴜ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

TᏲ∊σ CAAG