Kʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴜ̣ ‘1 ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴍᴜᴀ 19 ʜᴏ̛̣ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ’ đᴇ̂̉ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʟᴏ̛̣ɪ 20 ᴛɪ̉ đᴏ̂̀ɴɢ

Ôɴɢ Kʜᴀ́ɴʜ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 5 ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 4 ᴛɪ̉ đᴏ̂̀ɴɢ. Nᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ Kʜᴀ́ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ 20 ᴛɪ̉.


Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ, ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ‘1 ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴍᴜᴀ 19 ʜᴏ̛̣ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ’.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Kʜᴀ́ɴʜ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1987, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ) “ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɢɪᴀɴ ᴅᴏ̂́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋᴇ̂ ᴋʜᴀɪ ᴍᴜᴀ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ”, ᴅᴏ Hɪᴇ̣̂ᴘ ʜᴏ̣̂ɪ Bᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴠᴀ̀ 9 ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴏ̣ ᴠᴀ̀ ᴘʜɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴏ̣ (Lɪʙᴇʀᴛʏ, Pʀᴜᴅᴇɴᴛɪᴀʟ, Aᴠɪᴠᴀ, MB Aɢᴇᴀs, FWD, Gᴇɴᴇʀᴀʟɪ, Dᴀɪ-ɪᴄʜɪ, VBI, Cᴀᴛʜᴀʏ) ɢᴜ̛̉ɪ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ.

Tʜᴇᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴇ̉ Oɴʟɪɴᴇ, ɴɢᴀ̀ʏ 11-10 Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ, ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ 174 Bᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣. Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ đᴇ̂́ɴ Vɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ, ʙᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ.

Tʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴇ̉ Oɴʟɪɴᴇ, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Hɪᴇ̣̂ᴘ ʜᴏ̣̂ɪ Bᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɢɪ̀ ᴠɪ̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Kʜᴀ́ɴʜ (Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ) – Ảɴʜ: Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ


Tʜᴇᴏ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ, ᴛʜᴀ́ɴɢ 4-2021, Hɪᴇ̣̂ᴘ ʜᴏ̣̂ɪ Bᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ.

Bᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴏ̂ɴɢ Kʜᴀ́ɴʜ đᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴘ, ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢɪᴀ̉ ᴍᴀ̣ᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴇ̂̉ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴄʜᴀ̂̉ɴ đᴏᴀ́ɴ ʟᴀ̀ ʙɪ̣ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴘ.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴɢᴀ̆́ɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴛᴜ̛̀ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9-2019 đᴇ̂́ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11-2019, ᴏ̂ɴɢ Kʜᴀ́ɴʜ đᴀ̃ ᴄᴏ́ 25 ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴀ̣ɪ 15 ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴀ̀ đᴀ̃ ᴍᴜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 19 ʜᴏ̛̣ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴏ̣ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍᴜᴀ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴀ̀ đᴀ̃ ᴍᴜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴏ̛̀ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, ᴏ̂ɴɢ Kʜᴀ́ɴʜ đᴀ̃ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ʜᴏ́ᴀ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴀ́ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴠᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ K Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ɴᴏ̣̂ᴘ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ.

Cʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴏ̂ɴɢ Kʜᴀ́ɴʜ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 5 ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 4 ᴛɪ̉ đᴏ̂̀ɴɢ. Nᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃, sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ 20 ᴛɪ̉ đᴏ̂̀ɴɢ.

Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴏ̂ɴɢ Kʜᴀ́ɴʜ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ, ɴᴏ̂̉ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴏ̛́ɪ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̣ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, ʙᴇ̂ɴ ᴋɪᴀ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.

Hɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ.
Tʜᴇᴏ TT