Đề xuất: Xe máy điện phải mua bảo hiểm dân sự

Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân về dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điểm đáng chú ý tại dự thảo, bộ Tài chính đề xuất bổ sung xe máy điện vào loại phương tiện cũng phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc như đối với các loại xe máy xăng.

Cụ thể, tại phụ lục 1 ban hành kèm theo dự thảo thông tư này mức phí bảo hiểm bắt buộc với xe máy điện là 55.000 đồng/năm, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản đối với xe máy điện là 50 triệu đồng/vụ, bằng với phí bảo hiểm đối với các loại xe máy xăng dưới 50cc.

Ngoài ra, tại dự thảo, bộ Tài chính đề xuất tăng mức đền bù trách nhiệm dân sự khi xảy ra thiệt hại về người đối với các vụ tai nạn do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn, tăng thêm 50 triệu đồng so với quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC.

Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến tại cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.